Evénements


  • Bethabara Paris du sam 11 Nov 2017 au dim 12 Nov 2017, à Paris (75)
  • Bethabara Sud du sam 9 Déc 2017 au dim 10 Déc 2017, à Roc Estello
  • Bethabara Sud du sam 3 Fév 2018 au dim 4 Fév 2018, à Maison Ste Germaine
  • Bethabara Paris du sam 10 Fév 2018 au dim 11 Fév 2018, à Paris (75)
  • Bethabara Ouest du sam 10 Mar 2018 au dim 11 Mar 2018, à Vannes
  • Bethabara Sud du sam 21 Avr 2018 au dim 22 Avr 2018, à Maison Ste Germaine
  • Bethabara Paris du sam 19 Mai 2018 au dim 20 Mai 2018, à Paris (75)

sinscrire